چرا مشارکت کنیم؟

برخی اوقات، برای حفظ هویتمان و نکوداشت خاطراتمان و به علت نبود سرمایه در گردش، بهتر است در ساخت سرپناه مورد نظرمان، مشارکت کنیم.
تجمیع سرمایه ها برای رسیدن به یک هدف مشترک نیز، می تواند دلیل خوب دیگری برای مشارکت باشد.
ما با ارائه قرارداد هایی تضمینی و مدیریت آن، این راه را برای شما آسان خواهیم کرد.